پروتز اندام تحتانی

پروتز اندام تحتانی

پروتزهای اندام تحتانی برای بیمارانی با قطع عضو یک طرفه یا دو طرفه از ناحیه پا، مچ پا، زیر زانو، ران و …

ادامه مطلب
پروتز اندام فوقانی

پروتز اندام فوقانی

پروتزهای اندام فوقانی برای بیمارانی با قطع عضو یک طرفه یا دو طرفه از ناحیه انگشتان، مچ، ساعد، آرنج، بازو و …

ادامه مطلب
پروتز زیبایی

پروتز زیبایی

پروتزهای زیبایی با هدف بازگرداندن ظاهری نسبتاْ طبیعی به بخش های از دست رفته بدن نظیر دست و پا، انگشتان و …

ادامه مطلب